Alkmaar, 30 november 2012. Ondanks bezuinigingen heeft Alkmaar nog altijd een bloeiend kunst- en cultuurklimaat, stelt de gemeente. Samen met de rijke historie van de stad, de vele historische gebouwen, maar ook het immateriële erfgoed zoals de kaasmarkt en de ontzetviering, zorgt dit voor een aangenaam leefklimaat, een goed vestigingsklimaat voor ondernemers en het trekken van veel bezoekers. Deze visie uit de cultuurnota ´Cultuur zonder grenzen´uit 2009 staat nog steeds overeind. Evaluatie van deze nota leidt ook tot nieuwe accenten en aangepaste ambities, die beter passen bij de veranderde maatschappelijke en economische werkelijkheid. Daarom is het nodig de cultuurnota te herijken.

Bij het vaststellen van de cultuurnota ´Cultuur zonder grenzen´ in 2009 is afgesproken dat deze in het najaar van 2012 geëvalueerd zou worden. De gemeente heeft daarom extern advies ingewonnen. In het adviesrapport worden suggesties gedaan voor een andere aanpak van het cultuurbeleid. De herijking van de cultuurnota is in de loop van 2013 gereed. In januari bespreekt de raadscommissie de evaluatie en herijking van het cultuurbeleid.

Het college van burgemeester en wethouders wil Alkmaar positioneren als een regionale cultuurstad met allure. Daarbij ligt de nadruk op talentontwikkeling, amateurkunst, cultureel ondernemerschap, cultureel en religieus erfgoed. Cultuur heeft ook in de gemeenten Graft-De Rijp en Schermer een wezenlijke functie. Daarom is het ook belangrijk om voorafgaand aan de fusie het cultuurbeleid van de drie gemeenten al zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Cultuurwethouder Anjo van de Ven (OPA): ´Het college is blij met het advies en gebruikt het om de cultuurnota te herijken. Wij vinden dat een goed cultuurbeleid van groot belang is voor de aantrekkelijkheid en het imago van de stad en van de regio. De culturele basis in Alkmaar is op orde, met onder andere een vernieuwd museum en theater en zicht op een megabioscoop en regionaal poppodium. Met deze instellingen bieden wij Alkmaar en de regio een breed scala van culturele activiteiten dat voor iedereen toegankelijk is. Alkmaar wil ook graag en meer regionaal samenwerken, om zo het rijke aanbod aan cultuur en cultuurhistorie nog beter toegankelijk te maken en te benutten'.

Pin It
Bekeken: 1103x