Tijdens de raadsvergadering over het coalitieakkoord 2022-2026 hebben de oppositiepartijen kritiek geuit op het gebrek aan financiƫle onderbouwing. Er is intussen gevraagd om een ambtelijke doorrekening met daarin op zijn minst de grote lijnen, maar die blijkt er ook nog niet te zijn. VVD, D66, OPA en SPA richten zich nu tot het college van B&W.

"Natuurlijk begrijpen we dat niet alles tot de laatste cent doorgerekend kan worden, maar een grove doorrekening moet er toch wel zijn", aldus VVD-raadslid Christiaan Peetoom. "Politiek is het maken van keuzes en het verdelen van middelen in schaarste, echter lijkt het erop dat deze keuzes nu eigenlijk helemaal niet gemaakt zijn. Dat baart ons enorme zorgen."

De VVD, D66, OPA en SPA vragen om een schatting per ambitie en koppeling met de meerjarenbegroting, zodat er zicht komt op waar er eventueel geld bij moet komen of juist wordt bespaard, en of er eventueel op bepaalde lopende zaken bezuinigd moet worden. De vier partijen verwachten dat er uiteindelijk bij het uitvoeringsprogramma een gedetailleerde uitwerking wordt gevoegd.

Een voornemen in het akkoord is de inhuur van externe partijen zoveel mogelijk te beperken. Dit bespaart veel geld en creƫert werk binnen de gemeente. De vier fracties vragen zich echter af hoe het college van B&W de extra ambtenaren denkt aan te trekken op de krappe arbeidsmarkt.

In het coalitieakkoord staat dat verhoging van de gemeentelasten een laatste redmiddel is wanneer een begrotingstekort wordt geraamd. De vier fracties willen graag inzicht in wat het college van B&W denkt te doen om het niet zo ver te laten komen.

VVD, D66, OPA en SPA hopen dat de totaal dertien inhoudelijke vragen nog voor het einde van het zomerreces beantwoord worden.
Pin It