Alkmaar Centraal

Donderdagavond vergadert de commissie Ruimte van de gemeenteraad over de vaststellingsovereenkomst over vernieuwbouw van het Noordwest Ziekenhuis. Door deze overeenkomst kan het ziekenhuis tussen 2018 en 2035 gefaseerd een nieuw ziekenhuis bouwen. De gemeenteraad wordt daarom gevraagd in te stemmen met een garantstelling van 40 procent voor een geldlening van maximaal 150 miljoen die het ziekenhuis wil afsluiten ten behoeve van de vernieuwbouw. Daarvoor zijn echter ook een aantal ingrepen in de openbare ruimte nodig, en daarvoor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. 

De weerstand tegen die ingrepen in de openbare ruimte groeit echter, onder andere vanuit de hoek van erfgoedstichtingen. Zo vreest erfgoedstichting Adapt dat het ziekenhuis het monumentale pand Westerlicht gedeeltelijk zal slopen en alleen de voorgevel intact zal laten. Adapt vermoedt dat de ziekenhuisdirectie achter die voorgevel een nieuw gebouw wil neerzetten om dat uiteindelijk als kantoorpand te verkopen. Adapt heeft daarom spreekrecht tijdens de vergadering aangevraagd en wil erop aandringen om toch eerst te onderzoeken of de panden geen woonfunctie kunnen krijgen.

Ook Animo, de overkoepelende stichting voor milieuorganisaties in Alkmaar, vindt dat de gemeente op het punt staat om een besluit te nemen zonder dat goed is onderzocht wat voor gevolgen dat besluit kan hebben. Animo verzet zich tegen de kap van 8000 vierkante meter bos van de Alkmaarderhout. De stichting ziet er de noodzaak niet van in en vindt de nieuwe ontsluitingsweg voor ambulances op de Julianalaan ook onnodig, die nota bene in het rustigste deel van de Hout komt. Het ziekenhuis heeft dan wel groencompensatie aangeboden, maar dat is volgens Animo bij lange na niet genoeg. Daarbij ergert de stichting zich aan de geheimhouding die het college aanhoudt: die wekt alleen maar meer argwaan.

Dan is er nog de landelijke erfgoedvereniging Heemschut, die vindt dat er dringend nader onderzoek nodig is naar de effecten zijn van de vernieuwbouw op de omgeving, zoals die van de bouwhoogte en nieuwe ontsluitingswegen. Ook is er volgens de bond te weinig in de randvoorwaarden van de garantstelling opgenomen “dat er verantwoord en evenwichtig met het erfgoed wordt omgegaan”, met andere woorden, dat Westerlicht en de Cadettenschool een goed vastgelegde nieuwe gebruiksfunctie krijgen. De bond Heemschut pleit dan ook voor een cultuurhistorische effectrapportage die duidelijk kan maken hoe er moet worden omgegaan met de aanwezige cultuurhistorie.

Dat de raadsleden een geheimhoudingsplicht hebben waar het gaat om de vaststellingsovereenkomst valt ook niet goed. Met een krappe 2 stemmen meerderheid is de beslissing daartoe aangenomen. De oppositie begrijpt niet dat een 'mooi plan' achter gesloten deuren moet blijven en niet publiekelijk besproken kan worden. (foto: Bing Maps)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl