Alkmaar Centraal


In het coalitieakkoord 'Alkmaar aan Zet' schetst de nieuwe coalitie, bestaande uit de partijen GroenLinks, VVD, PvdA, D66 en CDA, de contouren van het nieuwe beleid voor de komende raadsperiode. In de nu gepresenteerde Programmabegroting 2019 en de Meerjarenraming 2020-2022 geeft het college concreet invulling en de ramingen voorspellen daarbij positieve cijfers.

De Programmabegroting voor volgend jaar heeft een aantal hoofdthema's:
- leefbaarheid, inclusief bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en veiligheid
- vitale samenleving, inclusief maatschappelijke ondersteuning,participatie, cultuur en sport & bewegen
- stimulerend ondernemersklimaat, ook om de gemeente te profileren
- meer duurzame gemeente
- dienstverlenende organisatie, zonder overbodige regeltjes en met een centrale rol in regionale ontwikkelingen
- gezond financieel beleid, met strikte budgetdiscipline en een integrale visie

Er is een uitgebreide lijst van acties die het college volgend jaar wil ondernemen. Een kleine greep: afschaffen hondenbelasting, breedband in het buitengebied, renovatie station Alkmaar Noord, hogere woningproductie, verlengen van regeling startersleningen, investeren in onderwijshuisvesting en verbeteren van riolering, wegen en voetpaden.

Wethouder financiën Pieter Dijkman: "Deze coalitie gaat de komende jaren investeren in onze gemeente. De samenleving verandert en daar spelen wij actief op in. De inzet daarbij is om meer ruimte te geven aan de lokale en de agrarische economie, te zorgen dat veiligheid bij ons in goede handen blijft, de stad bereikbaarheid te houden voor alle weggebruikers, toekomstgericht te maken en onomkeerbare stappen te zetten in de verduurzaming."

"Ook maakt het project de Kanaalzone zichtbaar dat er op verschillende locaties langs het Noordhollandsch kanaal een grote binnenstedelijke woningbouwopgave voor ons ligt. Voor diverse doelgroepen moeten wij de komende jaren betaalbare woningen realiseren", vervolgt Dijkman. "Tegelijkertijd voeren wij een duurzaam financieel beleid. Het college biedt de raad een sluitende begroting aan. Ook in meerjarenperspectief weten wij de gemeentefinanciën verantwoord en evenwichtig te houden. We houden de komende jaren zelfs iets over."

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl