Alkmaar Centraal


Sinds 2002 bestond er een Alkmaarse wethouder veiligheid, maar op aansturen van de VVD is die functie een half jaar geleden opgeheven. Ook is de raadscommissie Bestuur & Middelen niet meer op de hoogte gehouden wat betreft de veiligheid in de gemeente. OPA concludeert: "Veiligheid heeft geen prioriteit bij het college."

Gelijk met de opheffing van de functie werd de positie van de burgemeester in het coalitieprogramma bekrachtigd en gesteld dat hij de raad van informatie met betrekking tot veiligheid dient te voorzien, zodat die hiernaar kan handelen. Maar "behoudens een een-tweetje tussen de burgemeester en de VVD-fractie inzake een vermeende inbraakgolf, hoor je niets meer", stelt OPA-fractievoorzitter Victor Kloos.

Kloos: "U als college heeft er nu voor gekozen om de commissie te onthouden van informatie, naar wij aannemen om hiermee uit te stralen dat veiligheid bij dit college geen prioriteit heeft. OPA constateert dat u een raadsbesluit niet volledig uitvoert."

OPA wil weten waarom de raadscommissie niet meer drie keer per jaar op de hoogte wordt gesteld van veiligheidsaspecten in gemeente Alkmaar, en of het college bereid is alsnog informatie te verstrekken.

De fractie wil verder weten of gestelde veiligheidsdoelen zijn gehaald, met name wat betreft het verlagen van het aantal inbraken en meldingen van jeugdoverlast. OPA ziet graag cijfers en wil weten wat het college van plan is als de doelstellingen niet blijken te zijn gehaald. Ook wil OPA weten hoe het staat met inzet van het meerjarenbudget voor uitbreiding van cameratoezicht.

Tot slot vraagt de oppositiepartij of het college werkt aan een nieuwe Kadernota Veiligheid, aangezien de huidige nota dit jaar afloopt en iedere gemeente er volgens de politiewet eentje moet hebben.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl