Alkmaar Centraal


De druk op de woningmarkt in de regio Alkmaar is groot. Er zijn te weinig woningen om aan de grote vraag te kunnen voldoen. Afgelopen vrijdag hebben Regio Alkmaar, Provincie Noord-Holland en de Woningmakers regio Alkmaar de handen ineen geslagen om het probleem in beeld te brengen en aan te pakken. Onderzoeksbureau Companen heeft onderzoek gedaan naar de stand van de woningmarkt in de regio Alkmaar. Companen formuleert vijf opgaven: flexibiliteit creëren in planvoorraad, inzet op diversiteit aan woonmilieus, voorkomen van verdringing, inspelen op lange termijn behoefte en op korte termijn zijn vooral sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen nodig.

Op basis van de analyse en opgave voor de regionale woningmarkt hebben de Woningmakers, de zeven regiogemeenten en de gedeputeerde van de provincie de 'Overeenstemming van Egmond' ondertekend, waarin de samenwerking tot versnelling in de woningbouw wordt bekrachtigd. Sleutel in deze opgaven is samenwerking. De woningbouwopgave is vooral een afstemmingsprobleem om alle partijen tegelijkertijd aan alle voorwaarden te laten voldoen, zodat een woningbouwproject kan starten.

De marktpartijen hebben zich verenigd in de Woningmakers. Zij kunnen kennis en realisatievermogen inbrengen om meer dan voorheen te bouwen. Gemeenten en provincie maken woningbouwprojecten op de juiste plekken mogelijk met bestemmingsplannen en vergunningen. Samen willen ze vaart maken.

Ondernemers en overheden gaan de woningbouw nauwkeurig monitoren: helder zicht op de plannen en op hoe de markt zich ontwikkelt. Met die kennis willen zij een woningbouwplanning maken waarin díe plannen worden gerealiseerd die kansrijk zijn en tegemoetkomen aan de actuele vraag. Zodat we steeds meer die woningen gaan bouwen waar de klant om vraagt. (foto: Gemeente Alkmaar)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl