Alkmaar Centraal


Voor woonwagenbewoners in regio Alkmaar lijkt er schot in de zaak te zitten. De gemeenten binnen regio Alkmaar willen gezamenlijk het woonwagen- en standplaatsenbeleid vorm gaan geven. Om dat goed te doen moet er eerst een inventarisatie gemaakt worden van de woonwensen en - behoeften. Dit willen de gemeenten doen aan de hand van persoonlijke gesprekken met de woonwagenbewoners.

Uiteindelijk worden er ook voorwaarden opgesteld waaronder iemand zich kan inschrijven voor een woonwagenstandplaats. Zo ontstaat er een kwalitatieve wachtlijst. Tijdens de inventarisatie wordt gekeken of criteria als het afstammingsbeginsel, inschrijfkosten en een puntensysteem toegepast kunnen worden.

Gemeente Alkmaar wil samen met corporaties, woonwagenbewoners en bewoners in de Vroonermeer de mogelijkheden bespreken van huurstandplaatsen op locatie De Driehoek. Diegenen die nu bovenaan de wachtlijst staan, krijgen hierover binnenkort bericht.

Al jaren wordt er geklaagd over het schrijnend tekort aan standplaatsen. Kinderen blijven veelal bij hun ouders inwonen omdat er geen standplaatsen voorradig zijn. Sommigen kiezen uit nood ervoor om in een huis te gaan wonen. De situatie is niet bevorderlijk voor het behoud van de culturele identiteit van woonwagenbewoners.

Dat de culturele identiteit bewaard moet blijven is duidelijk. Het nieuwe beleidskader van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt dat er recht moet worden gedaan aan de culturele identiteit die samenhangt met deze woonvorm. Uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het College voor de Rechten van de Mens en de Nationale Ombudsman onderstrepen dit. (Foto: archief)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl