Alkmaar Centraal


De Provincie steunt het rapport ‘Haren kost geen tijd!’ van Cees Veerman. Hij deed uitgebreid onderzoek onder belanghebbende partijen naar problemen met bodemdaling in veenweidegebieden en concludeerde dat deze ‘urgent, maar niet acuut’ is. Gedeputeerde Staten blijft dan ook op de huidige koers: tot 2022 wordt onderzoek gedaan, onder andere middels lokale projecten. Met name in Markenbinnen is men ongerust over bodemdaling, maar een brede aanpak laat dus nog zeker twee jaar op zich wachten.

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur & Bodemdaling): “Wij gaan pas grootschalig met maatregelen aan de gang, als daadwerkelijk uit alle onderzoeken duidelijkheid ontstaat over de effectiviteit van de maatregelen en de (zoet)watervraag. Als er maatregelen getroffen worden, dan moeten wij ook de gevolgen voor de betrokkenen bij de veenweidegebieden niet uit het oog verliezen. Wij willen de komende periode gebruiken om enkele nieuwe proefprojecten op veehouderijbedrijven in gang te zetten om meer agrariërs ervaring met maatregelen op te laten doen.”

Dat gebeurt vooral in Laag Holland, een groot gebied dat strekt van de Schermer tot aan Amsterdam. Hier wordt samengewerkt aan het realiseren van natuur, verbetering van de waterkwaliteit en duurzame landbouw. "Deze aanpak past goed binnen het advies-Veerman om per deelgebied aan de slag te gaan, samen met de agrariërs, natuurbeheerders en waterschappen en in samenhang met andere opgaven", aldus de Provincie.

Een project dat start in Zegveld is de aanleg van drukdrainage tegen bodemdaling. Met onderwaterdrains aangesloten op een put met een pomp, kan het grondwaterpeil los van het slootwaterpeil gereguleerd worden. Maar wordt geëxperimenteerd met natte teelt. Azolla is een kroosvarentje met veel eiwitten, goed als krachtvoer voor vee, en haalt bovendien stikstof uit de lucht.

Begin juli nam gedeputeerde Rommel het rapport ‘Haren kost geen tijd!’ in ontvangst. Cees Veerman deed daarvoor onderzoek naar de urgentie, problemen en ideeën rond bodemdaling. Hij sprak daarvoor met agrariërs, natuurorganisaties, inwoners, gemeenten en waterschappen.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl