Alkmaar Centraal


De provincie Noord-Holland steunt het herindelingsadvies van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk. Gedeputeerde Staten (GS) hebben een concept-zienswijze vastgesteld waarin het aangeeft vertrouwen te hebben in de nieuwe gemeente Dijk en Waard.

Op 11 maart hebben de raden van Heerhugowaard en Langedijk een herindelingsadvies vastgesteld. Zij toonden daarmee de wens om hun gemeenten samen te voegen tot de nieuwe gemeente Dijk en Waard per 1 januari 2022. De provincie Noord-Holland moet op grond van de Wet Algemene Regels Herindeling (wet ARHI) het herindelingsadvies en een zienswijze toesturen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De concept-zienswijze is nu vastgesteld.

De provincie vindt dat beide gemeentebesturen een intensief, zorgvuldig en transparant proces hebben doorlopen met dorpsraden, verenigingen, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en omliggende gemeenten. Er is volgens GS veel draagvlak voor deze fusie en de colleges spelen goed in op kritische geluiden van de gemeente Alkmaar en uit de kernen Sint Pancras en Koedijk.

Het maatschappelijk draagvlak is alleen in de Langedijkse kernen Sint Pancras en Koedijk verdeeld, erkent de provincie. Gemeente Alkmaar is in het algemeen voor fusie van beide buurgemeenten, maar wil dat de kernen Sint Pancras en Koedijk bij Alkmaar worden gevoegd. De colleges van Langedijk en Heerhugowaard zijn naar aanleiding van deze signalen en wensen aan de slag gegaan om een kernenbeleid op te stellen, in samenspraak met inwoners en het maatschappelijk middenveld. Daarnaast hebben zij de gemeente Alkmaar een voorstel gedaan om te streven naar ‘grenzeloos bestuur grensgebied’ ofwel een vorm van bestuur waardoor inwoners geen last ondervinden van gemeentegrenzen.

De Statencommissie Economie, Financiën en Bestuur (EFB) bespreekt het herindelingsadvies en de concept-zienswijze op 15 juni. Nadat Gedeputeerde Staten eind juni de definitieve zienswijze hebben vastgesteld, wordt deze samen met het herindelingsadvies verstuurd naar de minister van BZK.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl