De gemeenteraad heeft met grote meerderheid ingestemd met het bestemmingsplan voor de bouw van een 'Micro City' direct naast station Alkmaar Noord, waar op dit moment nog een pand van PostNL staat. Alleen OPA stemde tegen. De fractie vindt tot 360 woningen in torens tot vijftien hoog veel teveel voor een perceel van anderhalf voetbalveld groot, temeer omdat er aan de andere kant van het station vooral laagbouw staat.

OPA was "verdrietig" over het plan, stelde fractievoorzitter Anjo van de Ven. Ze hekelde ook het participatieproces. "Dat is eigenlijk gewoon ronduit belabberd geweest. Mensen voelen zich enorm teleurgesteld en gefrustreerd over". Wat dat betreft had een aangenomen motie 'Participatie kan altijd beter Stationsgebied Alkmaar Noord' van D66 en GroenLinks misschien als pleister op de wond kunnen dienen, maar OPA als enige tegen. Precies dezelfde motie voor Alkmaar Centrum, om bij de verdere uitwerking van de gebiedsvisie participatie 'van de bovenste treden' toe te passen,  kon OPA ook niet bekoren.

'Micro City - The Future' wordt een wooncomplex met maximaal 360 appartementen en verder werken, horeca, wellness en een stadstuin. Na zienswijzen is vastgelegd dat er tot 10 procent speling is voor aanpassing van de verhoudingen tussen de diverse functies, om in te kunnen spelen op ontwikkelingen. Voor de standaard 30 procent sociaal stond geen verhouding sociale koop/huur. Behalve OPA stemden alle partijen er met een motie voor dat het college zich hard maakt voor de realisatie van sociale verhuur.

Voor de gebiedsvisie voor het hele stationsgebied Alkmaar Noord werd nog een amendement aangenomen om het gemeentelijk groen naast het Leger des Heilsgebouw vooralsnog ongemoeid te laten, en dat eventuele ontwikkeling met een 'zo hoog mogelijke trede van participatie' wordt ingevuld.

Meer verdeeldheid was er over een amendement voor enerzijds het in kaart brengen van de parkeerdruk in het stationsgebied en anderzijds vastlegging van een voorkeur voor één centrale P&R-voorziening aan de zuidzijde van het station, en het omzetten van parkeerplekken aan de noordzijde in groen. Het amendement ging met 21 tegen 13 onderuit.

Er werd daarnaast voor de visie voor Stationsgebied Alkmaar Centrum een motie aangenomen voor onderzoek naar meer ondergronds parkeren. Indieners VVD, SPA. CDA en BAS vrezen dat twee geplande ondergrondse parkeergarages niet volstaan.  Ook werd het college per motie opgedragen om te onderzoeken of het nieuw te ontwikkelen gebied een aparte parkeerzone kan worden, waarin bezoekers voor alle bewoners van het hele stationsgebied moeten parkeren. Dit om de bestaande woonbuurten te ontzien. (beeld: Vastesteen / VerhovenCS)
Pin It