Het Alkmaarse college van B&W heeft het uitvoeringsprogramma 'Samen zorgen voor veiligheid' 2021-2023 vastgesteld en legt dit ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Het programma hoort bij de Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling NHN 2020-2023 en beschrijft acties om deze regiovisie te verwezenlijken.

Het Alkmaarse uitvoeringsprogramma is opgesteld in samenwerking met regiogemeenten, ketenpartners en ervaringsdeskundigen, en sluit aan bij knelpunten die aan het licht kwamen tijdens onderzoeken. Belangrijke problemen zijn dat daders vaak weer terugvallen op geweld, en dat dit gedrag vaak wordt geadopteerd van generatie op generatie. Wordt geweld het geconstateerd, dan lukt het veelal niet om duurzame veiligheid te creëren.

Het programma streeft naar verbeteringen in de samenwerking van ketenpartners, signalering, preventie, het stoppen van geweld en duurzame aanpak. Ook is er meer focus nodig op kwetsbare groepen als kinderen uit vechtscheidingen en slachtoffers van ouderenmishandeling, mensenhandel of loverboys. Dat alles binnen gestelde bestuurlijke afspraken, wettelijke kaders en internationale verdragen.

Er is een afweging gemaakt tussen regionale aanpak en uitsluitend lokale of subregionale aanpak. Lokale sturing staat dichtbij degenen dit nodig hebben, maar leidt tot versnippering en minder overzicht. Sowieso werken veel belangrijke ketenpartners door heel Noord-Holland Noord.

Het Alkmaarse programma is al positief ontvangen op regionaal niveau en door de Alkmaarse raadscommissie.
Pin It
Bekeken: 1080x